De omgevingsvergunning en gevaarlijke producten

Bedrijven die gevaarlijke producten verwerken, gebruiken of hebben staan, hebben een meldings- of vergunningsplicht, ongeacht hoe groot of klein de verpakking of in welke vorm. Toch zijn niet alle ondernemers zich ervan bewust dat ze met gevaarlijke producten werken, want ook bijvoorbeeld cement en antivriesproducten worden beschouwd als gevaarlijk. Waarom? Zodra er gevarenpictogrammen op de verpakking staan, spreken we immers van een gevaarlijk product.

De CLP-verordening voor gevaarlijke producten

Een product wordt als gevaarlijk beschouwd als het potentieel schade aan of hinder voor mens en milieu kan veroorzaken. Natuurlijk moet dat potentieel gevaar gedefinieerd worden en uiteraard bestaat ook daarvoor een complexe wetgeving, de CLP-verordening, maar ik beloof dat ik het kort zal houden.

CLP staat voor classification, labelling and packaging en is een verordening die uitgaat van de Europese Unie. In deze wetgeving wordt bepaald hoe informatie over chemische gevaren op etiketten en veiligheidsinformatiebladen van producten moet worden vermeld en wat de gevolgen voor de opslagwijze kunnen zijn.

De CLP-verordening trad in voege op 1 juni 2015. Waar we vroeger de bekende oranje labels en R-zinnen op de verpakking terugvonden, zien we sinds 1 juni 2015 rode vierkante pictogrammen en H-zinnen op het etiket. Een overzicht van deze nieuwe indeling en de vergelijking met die van vroeger vindt u hier. Sommige bedrijven, zoals chemiereuzen, hebben bijzonder veel moeite en tijd moeten investeren om al hun producten conform deze verordening te maken; voor kleine ondernemingen bleven de gevolgen dan weer beperkt.

De gevolgen van gevaarlijke producten voor uw vergunningsaanvraag

In eerste instantie is het erg belangrijk om na te gaan of u al dan niet met gevaarlijke producten werkt. Indien wel, dan is het vrijwel altijd essentieel om dit in uw vergunningsaanvraag op te nemen.

Voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning dient u:

  1. alle gevaarlijke producten die u verwerkt, gebruikt of opslaat in uw bedrijf op te sommen;
  2. voor al deze producten de veiligheidsinformatiebladen (VIB) of in het Engels de Material Safety Data Sheet (MSDS) te verzamelen (uw leverancier is verplicht u deze te bezorgen);
  3. de VLAREM II-indelingslijst, rubriek 17, erbij te nemen en na te gaan welke gevarensymbolen op uw verpakkingen staan. Op basis daarvan geeft de lijst duidelijk aan wat je bij het loket moet aanvragen. Deze complexe indeling van gevaarlijke producten is enkel van toepassing op verpakkingen groter dan 30 liter of 30 kilogram. Alle gevaarlijke producten in kleinere verpakkingen kan je samen aanvragen onder rubriek 17.4., tot maximaal 5000 liter of 5000 kg;
  4. voor gevaarlijke producten die voor het laatst zijn vergund voor 1 juni 2015 een CLP-omzetting toe te voegen.

Wat je ook nog moet weten over de opslag van gevaarlijke producten

Je gevaarlijke producten vergund krijgen, is één ding, maar alle regels van het VLAREM naleven is een ander paar mouwen. Gevaarlijke producten moeten bijvoorbeeld altijd in een inkuiping of boven een lekbak bewaard worden en er gelden een aantal afstandsregels voor gevaarlijke producten ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van het gebouw.

Ondergrondse tanks met gevaarlijke vloeistoffen moeten tweejaarlijks gekeurd worden, bovengrondse tanks dan weer om de drie jaar. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Weet dat de brandweer voor de vergunning van gevaarlijke producten ook zijn toestemming moet geven en dat het best mogelijk is dat zij extra voorwaarden opleggen. Dat gevaarlijke producten daarnaast ook nog eens een risico inhouden op bodemverontreiniging en dat ruimingskosten erg hoog kunnen oplopen, zal u ook niet verrassen.

Kortom, het is een behoorlijk kluwen om uw gevaarlijke producten vergund te krijgen en om alle regels na te leven, laat staan te begrijpen. Laat dat nu net zijn waar ik u bij kan helpen!

Meer blogs

Wat is een omgevingsvergunning?

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen ...
Lees meer

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ...
Lees meer

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.