Algemene voorwaarden

 De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. Offertes

a. De offertes van VDS milieuadvies zijn indicatief en worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.

b. Offertes zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Termijnen

a. De bepalingen in verband met de uitvoeringstermijn zijn slechts indicatief. De afgesproken termijn wordt verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van de nodige gegevens die VDS milieuadvies nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken
prijs.

b. Een vertraging in de levering door VDS milieuadvies van dossiers of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot annulering van het contract en/of ontbinding van deze voorwaarden, noch tot betaling van eender welke vergoeding, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van VDS milieuadvies. In dat geval is de aansprakelijkheid van VDS milieuadvies beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

3. Betalingen

a. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en VDS milieuadvies is de opdrachtgever betalingsplichtig. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur
betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.

b. Na het sluiten van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en VDS milieuadvies wordt een voorschot van 50% van de offerteprijs betaald door de opdrachtgever. Er wordt – indien van toepassing – maandelijks
gefactureerd a rato de reeds geleverde prestaties.

c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door VDS milieuadvies een aanmaning tot betaling verstuurd. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 75 EUR. Elke wanbetaling brengt de onmiddellijke eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

4. Algemene bepalingen

a. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en ondertekend door beide partijen.

b. Indien één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst nietig zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand.

c. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst éénzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.

d. De samenwerking zal gebeuren in nauw overleg tussen de opdrachtgever en VDS milieuadvies. Bij elke vraag vanwege de opdrachtgever, zullen de benodigde gegevens door VDS milieuadvies opgevraagd worden. De
opdrachtgever zal alle nodige gegevens zo snel mogelijk bezorgen aan VDS milieuadvies.

e. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal een wederzijdse geheimhouding gerespecteerd worden.

f. VDS milieuadvies verklaart hierbij op te treden als een volledig onafhankelijk adviesbureau.

g. Adviezen worden gegeven binnen het wettelijk vastgelegd kader en op grond van ervaring in de praktijk.

5. Bevoegde rechter en rechtskeuze

Wij menen dat, mits wederzijdse goede wil, alle geschillen in der minne kunnen geregeld worden. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze
overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Gent gebracht worden.

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.