Wat kan een milieuboete mij kosten?

Een gemiddelde boete voor een milieumisdrijf zoals het niet in orde zijn met de omgevingsvergunning, bedraagt 2.500 euro. Stel, u sorteert afvalstoffen, maar bent eigenlijk enkel vergund voor opslag en overslag. Of, u loost afvalwater met verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen en bent enkel vergund voor het lozen van afvalwater zonder gevaarlijke stoffen. Of nog: u hebt meer dan drie bedrijfsvoertuigen, maar hebt daar geen melding voor gedaan. In dergelijke gevallen Bij ernstige misdrijven kan die boete zelfs oplopen tot het tienvoudige, maar riskeert u ook een voordeelontneming.

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, kunt u hier lezen:

In deze blog ontdekt u het verschil tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven, en wanneer er sprake is van milieuovertredingen.

Het verschil tussen een milieu-inbreuk en milieumisdrijf

De terminologie doet het al vermoeden, maar een milieu-inbreuk is minder ernstig dan een milieumisdrijf. Bij een inbreuk gaat het om schendingen van milieuregels die weinig impact hebben op mens en milieu. Het gaat vooral over administratieve , zoals het milieujaarverslag te laat indienen bij de milieuadministratie of een milieuaudit niet lang genoeg bijhouden. Deze inbreuken worden niet strafrechtelijk behandeld, maar u kunt er wel een boete voor krijgen. De milieu-inbreuken staan opgesomd in een limitatieve lijst:

Een milieumisdrijf daarentegen heeft wel een negatieve impact op de mens of de natuur en wordt dan ook veel zwaarder bestraft. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die géén omgevingsvergunning hebben of waarvan de omgevingsvergunning niet overeenkomt met de realiteit, maar ook aan bodemverontreiniging of geluidsoverlast. Jaarlijks ontvangt het parket gemiddeld 2.000 milieuzaken met vaststellingen door inspectiediensten. Een vijfde daarvan heeft betrekking tot een omgevingsvergunning die niet in orde is, en bijna de helft betreft lucht-, water- of bodemverontreiniging of geluidsoverlast.

Meer interessante cijfers vindt u in het Milieuhandhavingsrapport van de VHRM (Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte & Milieu).

Het parket legt heel wat van deze zaken voor aan het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, die bevoegd is om bestuurlijke geldboetes op te leggen, wat in veel gevallen dan ook gebeurt.

Wie is toezichthouder en hoe worden inbreuken vastgesteld?

Toezichthouders kunnen personeelsleden zijn van de Vlaamse overheid, gemeentes, intergemeentelijke verenigingen of politiezones die hiertoe worden aangesteld. Deze partijen hebben recht op toegang tot zakelijke documenten, onderzoeksmogelijkheden, ondersteuning door deskundigen, recht op bijstand van de politie, enzoverder. Ze hebben uiteraard een legitimatieplicht.

Deze toezichthouders stellen milieumisdrijven en milieu-inbreuken vast. De eerste categorie moet worden overgemaakt aan het parket, de tweede categorie niet. Milieu-inbreuken kunnen wel in een verslag worden opgenomen en overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Betrapt, wat nu?

Stel, u was er zich niet van bewust dat u een omgevingsvergunning nodig had en de inspectie komt langs. Zij stellen vast dat u uw bedrijf uitbaat zonder de vereiste vergunning en stellen een proces-verbaal op dat aan het parket wordt bezorgd. Het parket heeft 180 dagen de tijd om te beslissen om het PV (strafrechtelijk) te behandelen of deze door te sturen naar het Departement Omgeving waar een bestuurlijke boete kan worden .

Een proces-verbaal hoeft echter niet per se te leiden tot een strafrechtelijke sanctie of een bestuurlijke geldboete. De toezichthouder kan ook andere maatregelen treffen, zoals een aanmaning of een bestuurlijke maatregel om het leefmilieu te herstellen, maar alles zal afhangen van de specifieke situatie.

Meer blogs

Wat is een omgevingsvergunning?

Hebt u als bedrijfsleider een omgevingsvergunning nodig voor uw activiteiten? Heel veel ondernemers weten het eigenlijk niet of zijn er zich niet van bewust. Zolang er geen ...
Lees meer

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en socio-economische vergunning en wordt aangevraagd in het digitale Omgevingsloket. Over wat de omgevingsvergunning precies is, schreef ...
Lees meer

Jouw gratis milieuscan

Telefonisch of ter plaatse, wij geven na 30 minuten een stand van zaken van jouw bedrijf.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.